• ZAJIŠŤUJEME KOMPLETNÍ PROVOZ KANALIZACÍ
  A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

 • DODÁVÁME PITNOU VODU DO VÍCE NEŽ 50 MĚST A OBCÍ

 • ANI JEDEN DEN BEZ VODY

 • PEČUJEME O KRAJINU, KTERÁ JE ZDROJEM PITNÉ VODY

Zadejte hledaný výraz

Nedostatek pitné vody v obci Chýně

Vážení odběratelé,
situace se zásobováním některých částí obce Chýně pitnou vodou je již po delší dobu zhoršená, opakuje se především v jarních a letních měsících. Jde zejména o nedostatečné dodávky pitné vody z vodovodu, jehož vlastníkem je město Rudná, snížení tlaku a množství dodávané vody ovlivňuje také mimořádně vysoký odběr vody v celé vodárenské soustavě v okolí Prahy a na ni napojené lokality včetně obce Chýně, omezená kapacita vodovodu obce Chýně, dosud nerealizovaná stavba vodojemu v Chýni, v neposlední řadě mimořádně suché a teplé počasí posledních let.
Obec Chýně nechala vypracovat studii, týkající se mimo jiné množství vody, které je potřeba přivádět do obce Chýně a dále akumulace vody v území –  pro zajištění dostatečného zásobování vodou, a to nejen v současnosti, ale s vizí do roku 2036 tak, jak to požadovala společnost PVS, která do přivaděče vody z Rudné zajišťuje dodávky vody. Množství odebírané vody do metropolitní oblasti okolo Prahy se natolik zvýšilo masivní výstavbou, že je třeba situaci řešit jako celek. Studie byla zpracována po analýze současného stavu a propočtem stavu budoucího. Spolupracovala přitom s obcí Chýně, 1. Vodohospodářskou společností, TS Rudná a dalšími subjekty. V rámci studie byla navržena velikost vodojemu, bez jehož postavení nebudou navýšeny dodávky vody do Chýně. Závěrem této studie je, že obce Chýně nemá vybudovanou dostatečnou infrastrukturu, která přivádí vodu z Prahy do Chýně a akumuluje ji na svém území a dále že bude potřebné do budoucna zajistit, jak a z čeho se bude nový vodojem napouštět. Reálný termín pro realizaci vodojemu a jeho uvedení do provozu je rok 2019 (zahájení výstavby podzim 2018).
V říjnu 2017 proběhlo jednání o zvýšení dodávek vody od společnosti Pražské vody a kanalizace (PVS) tak, aby obec měla mimo jiné zajištěn zdroj plnění vodojemu. Tohoto strategického jednání o dodávkách vody z Prahy do celého přivaděče Zličín – Rudná – Chýně se účastnila i TS Rudná jako majitel tohoto přivaděče. PVS vydalo oficiální souhlas s dodávkou vody do celého přivaděče tak, jak jej pro celou trasu předložila TS Rudná. Potřeby vody pro Chýni na období až do roku 2036 byly navrženy na 360.000 m3 vody (v současnosti je dodáváno cca 120.000 m3 vody). Zvýšení dodávek vody si vyžádá investice do čerpadla na Kopanině (místo, na které je napojen rudenský přivaděč).  Při posilování Kopaniny však vzniknou další nutné investice v řádech miliard korun, které by měl uhradit kraj, protože Kopanina se musí posílit pro oblast napojenou na toto místo v rámci celé metropolitní části. Nicméně stále platí, že  jakékoli zvýšené dodávky vody od PVS (a poté od TS Rudná) do obce Chýně jsou podmíněné výstavbou vodojemu. Ten je v současnosti vyprojektován a je součástí žádosti o dotaci, podávané na počátku roku 2017.
Kvalitní pitná voda se stává drahocennou surovinou, dovolujeme si apelovat na každého odběratele, aby zvážil jak se zdroji pitné vody nakládat. Množství dodávané pitné vody do Vašich domácností mohou ovlivnit některé činnosti, jako napouštění bazénů, závlahy zahrad apod. Z tohoto důvodu si dovolujeme připomenout Vám některé zásady s touto činností související.
Napouštění bazénů
V jarním a letním období si obvykle vlastníci nemovitostí napouští bazény vodou z veřejného vodovodu.
Suchá léta zvyšují počty těchto zákazníků. Z tohoto důvodu se provozovatelé vodovodů, ve spolupráci s vlastníky vodovodních sítí, snaží předcházet možným kolapsům v dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a mimo jiná technická opatření vydávají doporučení, jak případně napouštět bazény.
Dovolujeme si připomenout hlavní zásady.
– ověřte si u vlastníka sítě, není-li vyhláškou či obdobným nařízením zakázáno či omezeno napouštění bazénů,
– je-li to možné, napouštějte bazény především v nočních hodinách nebo mimo odběrní špičku
Dále pro aktuální situaci doporučujeme se předzásobit pitnou vodou a spotřebiče na vodu (pračky a myčky) zapínat mimo tzv. odběrové špičky, které bývají od 18. – 21. hodinou.
v případě, že vodu do bazénu nelze napustit z vodovodu pro veřejnou potřebu ani z jiného domácího zdroje (např. studna), a pokud není ve Vašem okolí firma, která zajišťuje dovoz vody v cisterně, je možné – po předchozí dohodě s dobrovolnými hasiči, odkoupit vodu u provozovatele vodovodu a v určených prodejních místech ji odebrat. Množství odkoupené vody je nutno uhradit v hotovosti v zákaznickém oddělení. Na základě předloženého pokladního dokladu Vám bude voda dodána do bazénu. Upozorňujeme, že tento postup je nutné předem projednat s dobrovolnými hasiči i se zákaznickým oddělením provozovatele.
Závlahy a zálivka vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu
Obdobné problémy jako při napouštění bazénů vznikají v souvislosti se závlahami zahrad. I zde mohou platit stejná omezení jako v případě napouštění bazénů. Doporučujeme sledovat informační kanály vlastníka sítí (bývají to většinou webové stránky nebo vývěsky OÚ, MěÚ a MČ), kde mohou být zveřejněné informace o možných omezeních. Závlahy zahrad lze zajistit také svedenou dešťovou vodou.
Děkujme Vám za spolupráci a pochopení
1. Vodohospodářská společnost, s.r.o.

Comments are closed here.


Aktuality a novinky

 • Nepodceňujte kapající kohoutek nebo protékající WC

  1000 litrů je 1m3

  Kontrolujete ve Vašem vyúčtování množství spotřebované vody? Porovnáváte konečný stav měřidla uvedený na faktuře se skutečností? Víte, jak prověřit, nemáte-li únik vody v domácnosti? Pokud jste na všechny tři otázky odpověděli ano, děkujeme Vám za Váš zájem o naši službu – dodávku vody z vodovodů pro veřejnou potřebu.

  Množství spotřebované vody může ovlivnit mnoho faktorů. Dovolte nám, abychom Vám některé z nich připomněli. Zbytečně vodou neplýtvejte, používejte sprchu místo klasické koupele ve vaně, sprchování zbytečně neprodlužujte, vypínejte přívod vody, když ji zrovna nepoužíváte. Nainstalujte si WC s volbou množství spláchnuté vody, neumývejte nádobí pod tekoucí vodou. Zalévejte zahrádky vodou z jiných zdrojů. Jednoduchým způsobem proveďte kontrolu vnitřních rozvodů vody v domácnosti….. (V době, kdy nepoužíváte spotřebiče, co využívají vodu, obvykle ve večerních hodinách či brzo ráno, zkontrolujte vodoměr, zdali nevykazuje odběr vody. Pokud se vodoměr točí, pak dochází, k možná i nechtěnému, odběru vody). Když opouštíte nemovitost na delší dobu, uzavřete hlavní přívod vody, předejdete možným haváriím nebo únikům vody. Nepodceňujte kapající kohoutek vodovodní baterie ani protékající splachovač WC. I zdánlivě malý, téměř neviditelný proud vody tekoucí po míse dokáže navýšit Vaše vyúčtování i několikanásobně!

  Únik vody

  Pitná voda je nenahraditelnou surovinou, važme si jí a zbytečně jí neplýtvejme.

 • Toaleta není odpadkový koš aneb co Vám může zdražit stočné?

  Každodenní součástí základních osobních hygienických potřeb je použití toalety......

  Více si můžete přečíst zde: SOVAK ČR Toalety nejsou odpadkové koše

 • Přijímáme nové kolegy

  Stavební dělníky

  strojníky

  řidiče sk. C (C+E)

  Více informací osobně na Královická 251, Brandýs nad Labem nebo na tel. 326 905 698.

 • Bezpečnost našich zákazníků

  Bezpečnost našich zákazníků

  díky komunikaci našich zákazníků se zákaznickým oddělením jsme zjistili, že se občas naši odběratelé a jejich rodinní příslušníci dostanou do přímého kontaktu s podvodníky, vydávajícími se za zaměstnance naší společnosti. Tito se pokoušejí dostat do domů a bytů pod různými záminkami, ať už jako odečtová služba vodoměru, či kontrola vodoměru, rozvodů vody nebo revize vodovodní a kanalizační přípojky.

  Všichni naši zaměstnanci, kteří vstupují do přímého kontaktu s odběrateli (pořizují odečet měřidla, zajišťují opravy nebo revize, přicházejí na místní šetření) jsou obvykle v pracovním oděvu označeném logem společnosti – provozovatele či logem Středočeská voda. A především - mají průkaz zaměstnance, na kterém je umístěna fotografie a evidenční číslo zaměstnance. Zároveň je zde uvedeno telefonní číslo na zákaznické oddělení společnosti. Na tomto telefonním čísle si můžete ověřit (po zadání evidenčního čísla uvedeného na průkazu) pravost dokladu. Také vozidla a stroje, s nimiž disponují naši zaměstnanci, mají většinou firemní označení.

  Zajištění plynulé dodávky pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění a čištění odpadní vody z Vašich nemovitostí je naším prvořadým úkolem. Jsme si vědomi skutečnosti, že naši pracovníci jsou často nuceni vstupovat do soukromých prostor zákazníka. Přes snahu respektovat právo na soukromí vznikají situace, kdy je zapotřebí vzájemné spolupráce odběratele a provozovatele, za kterou Vám upřímně děkujeme.

 • Závlahy a zálivka vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu

  Závlahy a zálivka vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu

  obdobné problémy jako při napouštění bazénů vznikají v souvislosti se závlahami zahrad. I zde mohou platit stejná omezení jako v případě u bazénů. Doporučujeme sledovat informační kanály vlastníka sítí (bývají to většinou webové stránky nebo vývěsky OÚ, MěÚ a MČ), kde mohou být zveřejněné informace o možných omezeních.

  Často kladenou otázkou je možnost snížení množství odpadních vod o vodu, kterou odběratel spotřebuje bez vypouštění do kanalizace. Uvedené snížení upravuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v § 19 odst. 7. Jednou z prvních povinností odběratele je prokázat množství této vody, které musí být větší než 30 m3. V zákaznickém oddělení provozovatele je k dispozici formulář o snížení množství vypouštěné vody do veřejné kanalizace.

  Voda dodávaná vodovodem pro veřejnou potřebu je kvalitní voda pitná, je na zvážení každého z nás, zda k závlahám svých zahrad bude používat tuto kvalitní vodu nebo zda se rozhodne využívat jiný zdroj vody.

  Zásoby pitné vody zatím postačují naší potřebě. Věříme, že je naším společným zájmem nejen chránit zdroje pitné vody, ale také je s rozvahou a účelně využívat.