• ZAJIŠŤUJEME KOMPLETNÍ PROVOZ KANALIZACÍ
    A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

  • DODÁVÁME PITNOU VODU DO VÍCE NEŽ 50 MĚST A OBCÍ

  • ANI JEDEN DEN BEZ VODY

  • PEČUJEME O KRAJINU, KTERÁ JE ZDROJEM PITNÉ VODY

Vážení odběratelé obce Chýně, obracíme se na Vás s žádostí a prosbou o šetrné užívání vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Neprovádějte závlahy zahrad a napouštění bazénů vodou z vodovodního řadu.

Současné počasí je příčinou nedostatečného doplňování zdrojů pitné vody, hrozí omezování plynulé dodávky vody do Vašich nemovitostí.

Prosíme odběratele, aby se taktéž předzásobili vodou.

Děkujeme za pochopení

Chýně
Vážení odběratelé, dne 28.5.2017 jste mohli zaznamenat v některých částech obce problémy s dodávkou vody. Za zmíněné problémy může především mimořádně vysoký odběr vody v celé vodárenské soustavě v okolí Prahy a na ně napojených lokalit včetně obce Chýně. V kombinaci několika faktorů od mimořádně teplého počasí, sucha až po samostatnou situaci s omezenou kapacitou vodovodu v Chýni i vodárenské soustavy okolí Prahy není technicky možné za mimořádných podmínek zásobit obec vodou. Bohužel do doby výstavby vodojemu v Chýni, kterou zajišťuje obec, není možné reagovat na nedostatečné množství vody dodávané z centrální sítě. V krátkém časovém horizontu obec připravila zokruhování části vodovodní sítě, které doplní potřebu vody v problematických výše položených lokalitách obce.
Jako provozovatel vodovodu obce nejsme schopni situaci s dodávkou vody ovlivnit a to i přes to, že v průběhu celého roku provádíme veškeré technické a administrativní opatření, aby se současná situace nezhoršila.
Doporučujeme Vám předzásobit se vodou zvláště v současných mimořádně teplých dnech.
Děkujeme všem odběratelům za pochopení a omlouváme se za vzniklé potíže

 

Přišimasy, Horka, Skřivany, Hradešín
Vážení zákazníci, obracíme se na Vás s žádostí a prosbou o šetrné užívání vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.
Omezte prosím závlahy z vodovodu pro veřejnou potřebu stejně jako napouštění bazénů.
Současné počasí je příčinou nedostatečného doplňování zdrojů pitné vody, hrozí omezování plynulé dodávky vody do Vašich nemovitostí.
Děkujeme  za pochopení a spolupráci

Skorkov, Podbrahy, Otradovice
z důvodu opravy svodného řadu ve dnech 10.4.2017-30.6.2017 bude obecní vodovod zásobován ze záložního zdroje.

Z důvodu opožděného předání svodného řadu a jeho následného proplachování bude dodávka pitné vody ze záložního zdroje prodloužena do 31. 7. 2017
Více informací zde:
Opatření Otradovice, Podbrahy, Skorkov

Tvrdost vody v jednotlivých provozovaných obcí jsou uvedeny zde: Tvrdost vody STČ voda

Laboratorní měření (včetně hodnot dusičnanů) ve všech odběrných místech jsou v normě.

Zadejte hledaný výraz

Náš servis

Vodovody | Kanalizace | Čistírny odpadních vod ČOV

 

Společnost STAVOKOMPLET spol. s r.o. byla založena v roce 1992 jako stavební firma zaměřující se na vodohospodářské, inženýrské a silniční stavby. Od roku 2000 provozujeme a realizujeme vodovody a kanalizace. Zaměstnáváme 150 profesionálních pracovníků a disponujeme širokou škálou vlastního technického vybavení.

Zajišťujeme dodávky vody do zhruba 30 obcí a měst ve Středočeském kraji, a to dlouhodobě a k všestranné spokojenosti. Jde tedy o zhruba 40 000 lidí, u stejného počtu odvádíme odpadní vody nebo zajišťujeme chod ČOV. V rámci našich služeb vedeme transparentní agendu, spojenou s vyúčtováním vodného a stočného, včetně detailní evidence zákazníků. S odběrateli uzavíráme smlouvy o dodávce vody a odvádění a čistění odpadních vod.

Dnes se řadíme mezi 40 největších provozovatelů vodovodů a kanalizací v ČR z celkových 2 300 evidovaných provozovatelů. Jsme držiteli certifikátů kvality.

Co nabízíme i vaší obci, organizaci nebo lokalitě:

– realizace a provoz vodovodů, kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu pro města a obce, včetně kompletní agendy
– realizace a provoz vodovodů, kanalizací a ČOV areálů firem, včetně kompletní agendy
– tlakové čištění kanalizačních stok a potrubí
– odvoz a likvidace odpadních vod
– výměna a montáž vodoměrů
– navrtávání vodovodního potrubí pod tlakem o průměru 25-80 mm
– zamrazování potrubí (vodovodní, topení) CO2 do průměru 50 mm

Vozový park

Naprostou většinu vozového parku i technologického zařízení, jež jsou nezbytné pro plynulou dodávku kvalitní pitné vody a servis soustav, přímo vlastníme. Z technického vybavení důležitého pro údržbu stokové sítě disponujeme kombinovaným kanalizačním vozem MAN KOMBI SK 10 o objemu nástavby 7+11 m3 pro čištění kanalizace tlakovou vodou s okamžitým odsáváním a následnou likvidací kalu. Dále máme pro naše odběratele a klienty v pohotovosti vozy LIAZ – FABOK kanalizační vůz 7 m3 či tlakový vůz CAK 3000 – JOHUR .

Vlastníme zemní stroje, nákladní automobily nebo cisterny. Jsme tak schopni ve velmi krátkém časovém úseku zajistit jejich nasazení v případě havárií. K našemu vybavení patří také výkonná čerpadla a elektrocentrály. Pro údržbu kanalizace disponujeme nákladní Avií s hydraulickou rukou, navíjecím zařízením a dále autojeřábem TATRA.

tlako-sací vůz MAN

Kamerovací a měřící vozidlo

 

 

 

 

 

Naše technologie

Naše společnost je plně vybavena k provozování vodohospodářských infrastruktur měst a obcí. Veškerá provozní činnost je zajišťována pomocí vlastních, školených pracovníků. Vlastníme centrální vodárenský počítačový dispečink firmy CONEL s radiovým přenosem dat z jednotlivých napojených objektů. Na tomto dispečinku sledujeme požadované údaje a dle těchto údajů vyhodnocujeme a optimalizujeme jejich provoz a stav. Z tohoto dispečinku jsme schopni v některých objektech i ovládat technologii provozních objektů.

Pro monitoring provozních objektů (podtlakové stanice odp. vod, čerpací stanice odp. vod) dále využíváme GSM moduly s hlášením havárií na poruchovou službu. Jsme vybaveni přístroji SEBA DYNATRONIC, SEWERIN, PRIMAYER – Phocus k vytýčení potrubí a měření úniků vody z vodovodního potrubí, přístroji DATALOGERY a softwarem CDL pro měření průtoků vody a jeho okamžité vyhodnocování.

Zařízení Thermo Orion nám pomáhá v měření základních parametrů dodávané vody a odpadní vody. S kyslíkovými sondami INSA optimalizujeme chod technologií ČOV. Novinkou v našem arzenálu je i mobilní kamera pro prohlídku stokové sítě. Pro opravu strojně technologických zařízení vlastníme plně vybavenou zámečnickou dílnu vč. soustruhů, svářecích zařízení, stojanových vrtaček a dalšího drobného nářadí.

Dataloger  Kamerový vozík REVI 550 Nástrčná kamera REVI 250