• ZAJIŠŤUJEME KOMPLETNÍ PROVOZ KANALIZACÍ
    A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

  • DODÁVÁME PITNOU VODU DO VÍCE NEŽ 50 MĚST A OBCÍ

  • ANI JEDEN DEN BEZ VODY

  • PEČUJEME O KRAJINU, KTERÁ JE ZDROJEM PITNÉ VODY

Vážení odběratelé obce Chýně, obracíme se na Vás s žádostí a prosbou o šetrné užívání vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Neprovádějte závlahy zahrad a napouštění bazénů vodou z vodovodního řadu.

Současné počasí je příčinou nedostatečného doplňování zdrojů pitné vody, hrozí omezování plynulé dodávky vody do Vašich nemovitostí.

Prosíme odběratele, aby se taktéž předzásobili vodou.

Děkujeme za pochopení

Chýně
Vážení odběratelé, dne 28.5.2017 jste mohli zaznamenat v některých částech obce problémy s dodávkou vody. Za zmíněné problémy může především mimořádně vysoký odběr vody v celé vodárenské soustavě v okolí Prahy a na ně napojených lokalit včetně obce Chýně. V kombinaci několika faktorů od mimořádně teplého počasí, sucha až po samostatnou situaci s omezenou kapacitou vodovodu v Chýni i vodárenské soustavy okolí Prahy není technicky možné za mimořádných podmínek zásobit obec vodou. Bohužel do doby výstavby vodojemu v Chýni, kterou zajišťuje obec, není možné reagovat na nedostatečné množství vody dodávané z centrální sítě. V krátkém časovém horizontu obec připravila zokruhování části vodovodní sítě, které doplní potřebu vody v problematických výše položených lokalitách obce.
Jako provozovatel vodovodu obce nejsme schopni situaci s dodávkou vody ovlivnit a to i přes to, že v průběhu celého roku provádíme veškeré technické a administrativní opatření, aby se současná situace nezhoršila.
Doporučujeme Vám předzásobit se vodou zvláště v současných mimořádně teplých dnech.
Děkujeme všem odběratelům za pochopení a omlouváme se za vzniklé potíže

 

Přišimasy, Horka, Skřivany, Hradešín
Vážení zákazníci, obracíme se na Vás s žádostí a prosbou o šetrné užívání vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.
Omezte prosím závlahy z vodovodu pro veřejnou potřebu stejně jako napouštění bazénů.
Současné počasí je příčinou nedostatečného doplňování zdrojů pitné vody, hrozí omezování plynulé dodávky vody do Vašich nemovitostí.
Děkujeme  za pochopení a spolupráci

Skorkov, Podbrahy, Otradovice
z důvodu opravy svodného řadu ve dnech 10.4.2017-30.6.2017 bude obecní vodovod zásobován ze záložního zdroje.

Z důvodu opožděného předání svodného řadu a jeho následného proplachování bude dodávka pitné vody ze záložního zdroje prodloužena do 31. 7. 2017
Více informací zde:
Opatření Otradovice, Podbrahy, Skorkov

Tvrdost vody v jednotlivých provozovaných obcí jsou uvedeny zde: Tvrdost vody STČ voda

Laboratorní měření (včetně hodnot dusičnanů) ve všech odběrných místech jsou v normě.

Zadejte hledaný výraz

Naše voda

Pitnou vodou zásobujeme téměř 40 000 obyvatel Středočeského kraje.

DSCN3940

Uvědomujeme si, že voda je stále vzácnějším prvkem, o jehož zdroje je třeba neustále pečovat. A chránit je.

voda kačeny

Staráme se o provoz a modernizaci vodovodní sítě tak, aby nedocházelo ke ztrátám vody. Neustále kontrolujeme její kvalitu, abychom dostáli nejlepší pověsti Středočeské vody.

DSCN3939

Našim zákazníkům garantujeme vodu nejvyšší kvality. Středočeskou vodu. O to se stará tým 150 zkušených profesionálů, kteří se denně pohybují v terénu. A mají jeden hlavní cíl: zajistit vám pitnou vodu, která vyhovuje všem nejpřísnějším hygienickým a zdravotním nárokům a máte ji kdykoliv se vám zachce.

Za Středočeskou vodou stojí renomovaná společnost STAVOKOMPLET spol. s r.o., která na trhu působí od roku 1992 a 1. Vodohospodářská společnost, s.r.o. působící v oblasti vodovodů a kanalizací od roku 1990. Vedle provozu veřejných vodovodů zajišťujeme také likvidaci odpadních vod, včetně provozu čistíren odpadních vod (ČOV).

20160421_080137

Kvalita vody

Koncovým zákazníkům garantujeme soustavnou kontrolu odebírané vody z veřejného vodovodu. Nedílnou součástí naší služby je permanentní kontrola stavu vodovodního řadu, investice do jeho rozšiřování a zkvalitňování, stejně jako snižování ztrát pitné vody při její distribuci. Nejčerstvější výsledky měření pro každou obec najdete v jejím profilu, pod odkazem Výsledky laboratorního měření kvality vody. S důrazem na kvalitu dodávané vody souvisí také péče o krajinu, která je zdrojem pitné vody. Nestaráme se proto jen o samotné zdroje, ale i jejich okolí. A bedlivě monitorujeme všechny aktivity s možným dopadem na vodní zdroje, nevyjímaje zemědělství.Uvědomujeme si, že právě voda je lakmusovým papírkem kondice celého místního ekosystému. A proto si zaslouží příroda jako celek nejvyšší pozornost.
Na Jizeře

Zdroje vody

Kvalitní pitnou vodu zajišťujeme z několika monitorovaných vodních zdrojů. Ty spolu s vlastníky vodovodních sítí volíme tak, aby byly dostatečným rezervoárem kvalitní pitné vody i v suchém období jako v létě 2015.Na většině míst, kde působíme, kombinujeme několik vodních zdrojů. Proto, aby byla zaručena jistota v dodávce pitné vody pro koncové odběratele. V případě generálního výpadku nebo celkové opravy, disponujeme dostatečným množstvím cisteren. Nejčastěji čerpáme vodu z nádrží Káraný a Želivka, případně Vrchlice. Využíváme i vlastní vrty, stejně jako záložní studny. V některých obcích jsme napojeni na skupinový vodovod, jako jsou Pražská vodárenská soustava nebo Středočeské vodárny, kde uplatňujeme přísnou lokální údržbu i kontrolu kvality.
Potok

Laboratoře

Kvalitu dodávané vody a odpadní vody měříme v akreditovaných a autorizovaných laboratořích Vodní zdroje GLS Praha a.s. a Miroslav Šena – Vodohospodářská laboratoř. Nově kontrolní odběry vybraných chemických ukazatelů zpracovává pražská laboratoř ALS Czech republic s.r.o. Všichni naši dodavatelé mají certifikaci autorizované a akreditované laboratoře dle zákonných požadavků. V souladu s přísnými zákony platí, že při zjištění jakékoliv odchylky od vytyčených norem dochází okamžitě ke kontrolnímu měření. Pakliže i to potvrdí vyšší hodnoty jakékoliv látky, dochází k okamžitému řešení – od technologických až po ochranu koncového uživatele.
laboratoř-V