• ZAJIŠŤUJEME KOMPLETNÍ PROVOZ KANALIZACÍ
  A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

 • DODÁVÁME PITNOU VODU DO VÍCE NEŽ 50 MĚST A OBCÍ

 • ANI JEDEN DEN BEZ VODY

 • PEČUJEME O KRAJINU, KTERÁ JE ZDROJEM PITNÉ VODY

Brandýs nad Labem - Havárie vody - 18.7.2018
Z důvodu havárie na vodovodním řadu je dnes uzavřena část Brandýsa n. L. - lokalita ulic Brázdimská, Neratovická, Kostelecká viz mapka: HavárieBNL18.7.2018 Předpokládaný čas ukončení oprav je v cca 19.00 hod. Děkujeme za pochopení

Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje odběratele jsou předmětem ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů, zejména Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Provozovatel zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly odběratelem poskytnuty ve smlouvě o dodávce voda a odvádění a čištění odpadních vod uzavřené v souladu s § 8 odst. 6 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím zaměstnanců provozovatele. Dále mohou být osobní údaje zpřístupněny pouze osobám k tomu oprávněným zákonem. Jiným subjektům osobní údaje předávány nebudou. Držitel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz, má právo vznést námitku proti zpracování. Veškerá svá práva je nutno uplatňovat písemnou formou směrovanou na adresu provozovatele.

Chystáte se napustit bazén? Mohlo by Vás zajímat... Chystáte se napustit bazén vodou z vodovodu

Havárie vodovodu v ulici k průhonu městská část Praha - Lipence

 

Vážení občané, ve středu dne 9.5. 2018 ve večerních hodinách nastala havárie na vodovodním řadu DN100, překládaném v rámci rekonstrukce této ulice.

Investorem stavby 0015, zahrnující rekonstrukce ulic K Průhonu a Na Lhotkách, obratiště Jílovišťská, je Hlavní město Praha, odbor technické vybavenosti Magistrátu hl.m.Prahy, zhotovitelem stavby je Společnost GEOSAN + POHL.

Omlouváme se stovkám lipeneckých občanů za přerušení dodávky pitné vody i přesto, že městská část nenese na havárii ani na jejím nepřiměřeně dlouhém odstranění, žádné zavinění a odpovědnost.

Nespokojenost s postupem prací i s likvidací havárií na uvedené stavbě sdělujeme účastníků stavby na kontrolních dnech stavby opakovaně.

Pro zajištění dodávek pitné vody po dobu víkendu požadujeme na zhotoviteli neprovádět práce na vodovodu od pátku do pondělí.

Veškeré zásahy do vodovodní sítě požadujeme na zhotoviteli předem konzultovat s provozovatelem a takovou dohodu, spolu se zajištěním náhradního zásobování, dát včas na vědomí vedení a úřadu městské části pro zveřejnění.

 

Za městskou část

Michal Popek, starosta                                                         Ing. M. Čížek, zást. starosty

mapy

Otradovice, Podbrahy, Skorkov - opatření voda KHS od 1. 5. 2018

Vážení zákazníci,
dovolte, abychom Vám podali detailní informace k situaci, která se týká kvality pitné vody, již pro Vaši obec dodává naše společnost STAVOKOMPLET spol. s r.o., odštěpný závod Vodovody a kanalizace.
Jak nás informovala společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. bude v období od 1. 5. 2018 do 31. 8. 2018 odstaven z provozu starý svodný řad, který je hlavním zdrojem vody pro obecní vodovod Skorkov, a to z důvodu jeho další etapy opravy v katastru obcí Tuřice a Skorkov. V této době bude použit pouze záložní zdroj vody přímo z čerpací stanice Skorkov tak, jak bylo naprojektováno a realizováno při zřizování odběru vody pro obecní vodovod Skorkov. Ve vodě z tohoto záložního zdroje je ale překračován limit Vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v parametru dusičnany. Obvyklé hodnoty dusičnanů se pohybují v rozmezí 80 - 100 mg/l.
Naše společnost, spolu se zástupci obce Skorkov, okamžitě učinila veškeré příslušné kroky k zajištění vzniklé situace. O vzniklé situaci jsme ihned jednali s příslušnými orgány a na základě rozborů dodávané vody a posudku Státního zdravotního ústavu vydala Krajská hygienická stanice Středočeského kraje (KHS) Rozhodnutí, v němž byl stanoven ukazatel dusičnanů max. 90 mg/l.
Opatření KHS v souladu s požadavky platné legislativy ukládá provozovateli povinnost informovat o tomto rozhodnutí:
„Pro přípravu stravy a nápojů kojenců minimálně do jednoho roku věku tato voda nesmí být používána. Je nežádoucí používat tuto vodu k pití (včetně přípravy stravy) u dětí ve věkové kategorii od 1 do 3,99 let a těhotných žen je vhodné spotřebu vody z vodovodu omezit a přednostně používat k pití vodu balenou nebo kvalitní vodu z jiného zdroje, u těhotných žen pokrývající nejméně dvě třetiny denní spotřeby pitné vody.“ (Rozhodnutí KHSSC 18605/2018)
Popsaná opatření by mohla i kvůli svému strohému charakteru vyvolat paniku. Nutno však podotknout, že jde o dočasnou změnu a v zásadě o preventivní kroky. Voda pro obec Skorkov byla, je a bude i nadále pravidelně kontrolována a výsledky laboratorních rozborů pečlivě vyhodnocovány.
Rádi bychom ještě připomenuli, že dodávanou pitnou vodu z veřejných zdrojů může ovlivnit několik faktorů, jako jsou kvalita surové podzemní vody, intenzivní zemědělská činnost (splachy ze zemědělské půdy a umělá hnojiva) a nízký úhrn srážek, s čímž souvisí vyšší koncentrace látek v podzemních vodách. Rádi bychom Vás informovali, že zdrojem pitné vody ve Vaší obci je voda podzemní. Dodávaná podzemní voda obsahuje složky a nutriční hodnoty, které Vaši pitnou vodu řadí mezi ty nejkvalitnější. Na rozdíl od obcí a měst, kde je zdrojem povrchová voda a kde se lze setkat se stopami léků či hormonů, ty při úpravě vody odstranit nelze. uvedené látky voda ve Skorkově nikdy neobsahovala.
Přestože dočasné nadlimitní množství dusičnanů ve vodě nebylo zapříčiněno naší společností, omlouváme se Vám všem za vzniklou situaci. Sledujte, prosím, naše internetové stránky www.stredoceskavoda.cz či internetové stránky obce Skorkov, kde budou k dispozici veškeré informace a aktuality související s touto situací.
Děkujeme za pochopení a důvěru
Skorkov rozhodnutí KHS

Šetření vodou v obci Chýně

Vážení odběratelé, obracíme se na Vás s žádostí a prosbou o šetrné užívání vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.
Neprovádějte prosím závlahy zahrad z vodovodního řadu stejně jako napouštění bazénů a podobně.
Hrozí omezování plynulé dodávky vody do Vašich nemovitostí.
Prosíme občany, aby se taktéž předzásobili vodou.
Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace

Stanoviko 1 VHS_výpadky dodávky vody (2)

Podvodné odečty a kontroly vodoměrů v Kostelci nad LabemVážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat o podvodníkovi, který se vydává za našeho zaměstnance a který údajně provádí odečet a kontrolu vodoměrů ve Vašich nemovitostech. Nereagujte prosím na tohoto člověka, případně informujte naši společnost, MěÚ, Městskou policii či Policii ČR.

Naši zaměstnanci jsou vybaveni průkazy zaměstnance naší společnosti, tento průkaz Vám na vyžádání předloží. Totožnost našich pracovníků lze ověřit také v zákaznickém oddělení tel. 702 094 522. Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci
Podvodník Kostelec

Přišimasy, Hradešín - vyčerpaný vodojem z důvodu sucha
Vážení zákazníci, z důvodu dlouhodobého sucha a nadlimitních spotřeb vody z vodovodu pro veřejnou potřebu dochází k vyčerpání kapacity vodojemu zásobujícího obce Přišimasy, Horka, Skřivany a Hradešín. Výkon vodního zdroje není schopen plně pokrýt dodávky vody v období extrémního sucha. Prosíme všechny odběratele o uvážlivé užívání vody z veřejného vodovodu. Děkujeme za pochopení,

Tvrdost vody v jednotlivých provozovaných obcí jsou uvedeny zde: Tvrdost vody STČ voda

Laboratorní měření (včetně hodnot dusičnanů) ve všech odběrných místech jsou v normě.

Zadejte hledaný výraz

Novinky

Chcete vědět ve o opravách nebo odstávkách vody, modernizaci vodovodní či odpadní sítě anebo vás zajímá dění v naší společnosti STAVOKOMPLET? Zde pro vás máme chronologicky řazené novinky a upozornění.


 • Chýně

  Prohlášení vedení společnosti

  Vážení odběratelé,

  v minulých dnech jste byli informováni paní starostkou na webových stránkách obce Chýně o poskytování náhradního zásobování vodou v cisternách v souvislosti s aktuálními výpadky v dodávkách vody v některých částech obce. Protože informace paní starostky obsahovala nepřesné a zavádějící údaje, uvádíme je tímto na pravou míru:

  Povinnost provozovatele zajistit odběratelům náhradní zásobování vodou je taxativně vymezena v § 9 odst. 5, § 9 odst. 6 písm. a) a v § 9 odst. 8 zák.č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, která stanoví, že tuto povinnost má provozovatel v případech živelní pohromy, při havárii vodovodu nebo vodovodní přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku; dále pak při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací. Jak je z tohoto přehledu patrné, je povinnost k náhradnímu zásobování vodou omezena na výše vyjmenované případy. Vzhledem k tomu, že příčiny současných výpadků v zásobování vodou nespadají ani pod jeden z výše uvedených případů a že ani provozovatelská smlouva s obcí Chýně ani smlouvy o dodávce vody s odběrateli neobsahují rozšiřující výklad výše citovaných ustanovení tohoto zákona, není naše společnost jako provozovatel vodou pro veřejnou potřebu povinna zajišťovat na své náklady náhradní zásobování vodou.

  Děkujeme Vám za pochopení.

 • Chýně

  Nedostatek pitné vody v obci Chýně

  Vážení odběratelé,
  situace se zásobováním některých částí obce Chýně pitnou vodou je již po delší dobu zhoršená, opakuje se především v jarních a letních měsících.
  Kvalitní pitná voda se stává drahocennou surovinou, dovolujeme si apelovat na každého odběratele, aby zvážil jak se zdroji pitné vody nakládat.
  (Více čtěte po poklepání na nadpis článku)

 • Nepodceňujte kapající kohoutek nebo protékající WC

  1000 litrů je 1m3

  Kontrolujete ve Vašem vyúčtování množství spotřebované vody? Porovnáváte konečný stav měřidla uvedený na faktuře se skutečností? Víte, jak prověřit, nemáte-li únik vody v domácnosti? Pokud jste na všechny tři otázky odpověděli ano, děkujeme Vám za Váš zájem o naši službu – dodávku vody z vodovodů pro veřejnou potřebu.

  Množství spotřebované vody může ovlivnit mnoho faktorů. Dovolte nám, abychom Vám některé z nich připomněli. Zbytečně vodou neplýtvejte, používejte sprchu místo klasické koupele ve vaně, sprchování zbytečně neprodlužujte, vypínejte přívod vody, když ji zrovna nepoužíváte. Nainstalujte si WC s volbou množství spláchnuté vody, neumývejte nádobí pod tekoucí vodou. Zalévejte zahrádky vodou z jiných zdrojů. Jednoduchým způsobem proveďte kontrolu vnitřních rozvodů vody v domácnosti….. (V době, kdy nepoužíváte spotřebiče, co využívají vodu, obvykle ve večerních hodinách či brzo ráno, zkontrolujte vodoměr, zdali nevykazuje odběr vody. Pokud se vodoměr točí, pak dochází, k možná i nechtěnému, odběru vody). Když opouštíte nemovitost na delší dobu, uzavřete hlavní přívod vody, předejdete možným haváriím nebo únikům vody. Nepodceňujte kapající kohoutek vodovodní baterie ani protékající splachovač WC. I zdánlivě malý, téměř neviditelný proud vody tekoucí po míse dokáže navýšit Vaše vyúčtování i několikanásobně!

  Únik vody

  Pitná voda je nenahraditelnou surovinou, važme si jí a zbytečně jí neplýtvejme.

 • Toaleta není odpadkový koš aneb co Vám může zdražit stočné?

  Každodenní součástí základních osobních hygienických potřeb je použití toalety......

  Více si můžete přečíst zde: SOVAK ČR Toalety nejsou odpadkové koše

 • Přijímáme nové kolegy

  Stavební dělníky

  strojníky

  řidiče sk. C (C+E)

  Více informací osobně na Královická 251, Brandýs nad Labem nebo na tel. 326 905 698.