• ZAJIŠŤUJEME KOMPLETNÍ PROVOZ KANALIZACÍ
  A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

 • DODÁVÁME PITNOU VODU DO VÍCE NEŽ 50 MĚST A OBCÍ

 • ANI JEDEN DEN BEZ VODY

 • PEČUJEME O KRAJINU, KTERÁ JE ZDROJEM PITNÉ VODY

Brandýs nad Labem 7.8.2020 - přerušení dodávky vody. Bližší informace zde: Havárie 7.8.2020 Děkujeme za pochopení

Havárie 7.8.2020

přerušení pitné vody do obce Tuchoměřice

 

Vážení odběratelé,

dne 05. 08. 2020 od 8:00 hodin do 17:00 hodin bude přerušena dodávka pitné vody do části obce Tuchoměřice (viz přiložená mapa) z důvodu prací na vodovodním řádu

Následně bude dne 07. 8. 2020 prováděno odkalování řadu. Z tohoto důvodu je možné zakalení vody.

tuchoměřice

přerušení pitné vody do části obce Horoměřice

Vážení odběratelé,

dne 29. 07. 2020 od 8:00 hodin do 17:00 hodin bude přerušena dodávka pitné vody do části obce Horoměřice (viz přiložená mapa) z důvodu prací na vodovodním řádu

Následně bude dne 29. 7. 2020 a 30. 07. 2020 prováděno odkalování řadu. Z tohoto důvodu je možné zakalení vody.

horoměřice

Vážení zákazníci, v souvislosti s preventivními opatřeními proti šíření nemoci COVID - 19 je omezen provoz našich zákaznických center. Obslouženi budou pouze zákazníci, kteří si předem domluví termín návštěvy. V zájmu ochrany zdraví Vás žádáme, abyste i nadále preferovali pohodlnější formy bezkontaktní komunikace prostřednictvím e-mailu, telefonních linek nebo písemné korespondence. Úřední hodiny: pondělí - čtvrtek 7.30- 15.00, pátek 7.30- 12.00 hod. U hlavního vchodu do sídla obou společností jsou umístěny schránky, kam lze vhazovat korespondenci a dokumenty. Děkujeme. Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) vydalo informaci k pitné vodě: Vodárenství a koronavirus, Stanovisko Národního referenčního centra pro pitnou vodu: Stanovisko NRC

Lysá nad Labem: prováděné kontroly kvality pitné vody Prováděné kontroly kvality pitné vody schválené Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje, vykazují, že je dodávaná voda pitná, plně v souladu s platnou legislativou a nepřesahuje limitované hodnoty dané vyhláškou 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Rozbory vody jsou umístěné na těchto webových stránkách. (Nastane-li situace, že výsledek stanovení hodnot chemických a fyzikálních ukazatelů s mezní hodnotou a nejvyšší mezní hodnotou nebo mikrobiologických a biologických ukazatelů s mezní hodnotou vyšší než hygienický limit, odběr vzorku pitné vody a stanovení hodnot ukazatelů, u nichž došlo k překročení limitu, se neprodleně opakuje pro potvrzení nedodržení hygienických limitů, popřípadě pro ověření účinnosti provedených nápravných opatření.)

Přišimasy, Hradešín  - opatření: Veřejná vyhláška

Z důvodu epidemiologických opatření je na všech námi provozovaných vodovodech v současné době prováděna dezinfekce pitné vody chlornanem sodným na horní hranici hygienických limitů povolených pro pitnou vodu, a to v koncentraci do 0,3mg/l. Vyhláška 252/2004 Sb.

Lysá nad Labem zakalená voda: Vážení zákazníci, přesto, že na výstupu z úpravny vody do vodovodního řadu dodáváme pitnou vodu v kvalitě odpovídající veškerým hygienickým požadavkům, z důvodu každoročních nadměrných odběrů vody v jarním období (napouštění bazénů apod.) může dojít k pohybu usazenin ve vodovodní síti. Naše společnost zajistila celoplošné odkalení vodovodního řadu. Pokud Vám přesto z kohoutku vytéká zakalená voda, prosím kontaktujte pracovníky VaK sítí tel. 723749315.

Chýně: upozornění pro odběratele

Vážení odběratelé,

na základě souhlasného stanoviska hygieny od 19.02.2020 teče v domácnostech obce Chýně voda protékající novým vodojemem. Krátkodobě se může objevit bílé zbarvení nebo vyšší obsah chlóru, ale spíše to nepředpokládáme. Zároveň prosíme, zda můžete sledovat tlak vody a to především ve starších částech obce a případně na obec napsali, pokud by se Vám zdálo, že tlak je příliš malý nebo naopak velký. Za případné komplikace se omlouváme.

Stavokomplet: Máte zájem pracovat v naší firmě? Bližší informace zde: obsluha malých ČOV

Projekt Energetické úspory ve společnosti STAVOKOMPLET spol. s r.o. k nahlédnutí zde: Projekt Energetické úspory

Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje odběratele jsou předmětem ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů, zejména Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Provozovatel zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly odběratelem poskytnuty ve smlouvě o dodávce voda a odvádění a čištění odpadních vod uzavřené v souladu s § 8 odst. 6 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím zaměstnanců provozovatele. Dále mohou být osobní údaje zpřístupněny pouze osobám k tomu oprávněným zákonem. Jiným subjektům osobní údaje předávány nebudou. Držitel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz, má právo vznést námitku proti zpracování. Veškerá svá práva je nutno uplatňovat písemnou formou směrovanou na adresu provozovatele.

Chystáte se napustit bazén? Mohlo by Vás zajímat... Chystáte se napustit bazén vodou z vodovodu

Tvrdost vody v jednotlivých provozovaných obcí jsou uvedeny zde: Tvrdost vody STČ voda

Laboratorní měření (včetně hodnot dusičnanů) ve všech odběrných místech jsou v normě.

Zadejte hledaný výraz

Novinky

Chcete vědět ve o opravách nebo odstávkách vody, modernizaci vodovodní či odpadní sítě anebo vás zajímá dění v naší společnosti STAVOKOMPLET? Zde pro vás máme chronologicky řazené novinky a upozornění.


 • Chýně

  Prohlášení vedení společnosti

  Vážení odběratelé,

  v minulých dnech jste byli informováni paní starostkou na webových stránkách obce Chýně o poskytování náhradního zásobování vodou v cisternách v souvislosti s aktuálními výpadky v dodávkách vody v některých částech obce. Protože informace paní starostky obsahovala nepřesné a zavádějící údaje, uvádíme je tímto na pravou míru:

  Povinnost provozovatele zajistit odběratelům náhradní zásobování vodou je taxativně vymezena v § 9 odst. 5, § 9 odst. 6 písm. a) a v § 9 odst. 8 zák.č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, která stanoví, že tuto povinnost má provozovatel v případech živelní pohromy, při havárii vodovodu nebo vodovodní přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku; dále pak při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací. Jak je z tohoto přehledu patrné, je povinnost k náhradnímu zásobování vodou omezena na výše vyjmenované případy. Vzhledem k tomu, že příčiny současných výpadků v zásobování vodou nespadají ani pod jeden z výše uvedených případů a že ani provozovatelská smlouva s obcí Chýně ani smlouvy o dodávce vody s odběrateli neobsahují rozšiřující výklad výše citovaných ustanovení tohoto zákona, není naše společnost jako provozovatel vodou pro veřejnou potřebu povinna zajišťovat na své náklady náhradní zásobování vodou.

  Děkujeme Vám za pochopení.

 • Chýně

  Nedostatek pitné vody v obci Chýně

  Vážení odběratelé,
  situace se zásobováním některých částí obce Chýně pitnou vodou je již po delší dobu zhoršená, opakuje se především v jarních a letních měsících.
  Kvalitní pitná voda se stává drahocennou surovinou, dovolujeme si apelovat na každého odběratele, aby zvážil jak se zdroji pitné vody nakládat.
  (Více čtěte po poklepání na nadpis článku)

 • Nepodceňujte kapající kohoutek nebo protékající WC

  1000 litrů je 1m3

  Kontrolujete ve Vašem vyúčtování množství spotřebované vody? Porovnáváte konečný stav měřidla uvedený na faktuře se skutečností? Víte, jak prověřit, nemáte-li únik vody v domácnosti? Pokud jste na všechny tři otázky odpověděli ano, děkujeme Vám za Váš zájem o naši službu – dodávku vody z vodovodů pro veřejnou potřebu.

  Množství spotřebované vody může ovlivnit mnoho faktorů. Dovolte nám, abychom Vám některé z nich připomněli. Zbytečně vodou neplýtvejte, používejte sprchu místo klasické koupele ve vaně, sprchování zbytečně neprodlužujte, vypínejte přívod vody, když ji zrovna nepoužíváte. Nainstalujte si WC s volbou množství spláchnuté vody, neumývejte nádobí pod tekoucí vodou. Zalévejte zahrádky vodou z jiných zdrojů. Jednoduchým způsobem proveďte kontrolu vnitřních rozvodů vody v domácnosti….. (V době, kdy nepoužíváte spotřebiče, co využívají vodu, obvykle ve večerních hodinách či brzo ráno, zkontrolujte vodoměr, zdali nevykazuje odběr vody. Pokud se vodoměr točí, pak dochází, k možná i nechtěnému, odběru vody). Když opouštíte nemovitost na delší dobu, uzavřete hlavní přívod vody, předejdete možným haváriím nebo únikům vody. Nepodceňujte kapající kohoutek vodovodní baterie ani protékající splachovač WC. I zdánlivě malý, téměř neviditelný proud vody tekoucí po míse dokáže navýšit Vaše vyúčtování i několikanásobně!

  Únik vody

  Pitná voda je nenahraditelnou surovinou, važme si jí a zbytečně jí neplýtvejme.

 • Toaleta není odpadkový koš aneb co Vám může zdražit stočné?

  Každodenní součástí základních osobních hygienických potřeb je použití toalety......

  Více si můžete přečíst zde: SOVAK ČR Toalety nejsou odpadkové koše

 • Přijímáme nové kolegy

  Stavební dělníky

  strojníky

  řidiče sk. C (C+E)

  Více informací osobně na Královická 251, Brandýs nad Labem nebo na tel. 326 905 698.