• ZAJIŠŤUJEME KOMPLETNÍ PROVOZ KANALIZACÍ
  A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

 • DODÁVÁME PITNOU VODU DO VÍCE NEŽ 50 MĚST A OBCÍ

 • ANI JEDEN DEN BEZ VODY

 • PEČUJEME O KRAJINU, KTERÁ JE ZDROJEM PITNÉ VODY

Vážení zákazníci, v souvislosti s preventivními opatřeními proti šíření nemoci COVID - 19 je omezen provoz našich zákaznických center. Obslouženi budou pouze zákazníci, kteří si předem domluví termín návštěvy. V zájmu ochrany zdraví Vás žádáme, abyste i nadále preferovali pohodlnější formy bezkontaktní komunikace prostřednictvím e-mailu, telefonních linek nebo písemné korespondence. Úřední hodiny: pondělí - čtvrtek 7.30- 15.00, pátek 7.30- 12.00 hod. U hlavního vchodu do sídla obou společností jsou umístěny schránky, kam lze vhazovat korespondenci a dokumenty. Děkujeme. Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) vydalo informaci k pitné vodě: Vodárenství a koronavirus, Stanovisko Národního referenčního centra pro pitnou vodu: Stanovisko NRC

24.6.2020 Brandýs nad Labem - přerušení dodávky vody. Bližší informace zde: Brandýs 24.6.2020
Děkujeme za pochopení.

Lysá nad Labem: prováděné kontroly kvality pitné vody Prováděné kontroly kvality pitné vody schválené Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje, vykazují, že je dodávaná voda pitná, plně v souladu s platnou legislativou a nepřesahuje limitované hodnoty dané vyhláškou 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Rozbory vody jsou umístěné na těchto webových stránkách. (Nastane-li situace, že výsledek stanovení hodnot chemických a fyzikálních ukazatelů s mezní hodnotou a nejvyšší mezní hodnotou nebo mikrobiologických a biologických ukazatelů s mezní hodnotou vyšší než hygienický limit, odběr vzorku pitné vody a stanovení hodnot ukazatelů, u nichž došlo k překročení limitu, se neprodleně opakuje pro potvrzení nedodržení hygienických limitů, popřípadě pro ověření účinnosti provedených nápravných opatření.)

Přišimasy, Hradešín  - opatření: Veřejná vyhláška

Z důvodu epidemiologických opatření je na všech námi provozovaných vodovodech v současné době prováděna dezinfekce pitné vody chlornanem sodným na horní hranici hygienických limitů povolených pro pitnou vodu, a to v koncentraci do 0,3mg/l. Vyhláška 252/2004 Sb.

Lysá nad Labem zakalená voda: Vážení zákazníci, přesto, že na výstupu z úpravny vody do vodovodního řadu dodáváme pitnou vodu v kvalitě odpovídající veškerým hygienickým požadavkům, z důvodu každoročních nadměrných odběrů vody v jarním období (napouštění bazénů apod.) může dojít k pohybu usazenin ve vodovodní síti. Naše společnost zajistila celoplošné odkalení vodovodního řadu. Pokud Vám přesto z kohoutku vytéká zakalená voda, prosím kontaktujte pracovníky VaK sítí tel. 723749315.

Chýně: upozornění pro odběratele

Vážení odběratelé,

na základě souhlasného stanoviska hygieny od 19.02.2020 teče v domácnostech obce Chýně voda protékající novým vodojemem. Krátkodobě se může objevit bílé zbarvení nebo vyšší obsah chlóru, ale spíše to nepředpokládáme. Zároveň prosíme, zda můžete sledovat tlak vody a to především ve starších částech obce a případně na obec napsali, pokud by se Vám zdálo, že tlak je příliš malý nebo naopak velký. Za případné komplikace se omlouváme.

Stavokomplet: Máte zájem pracovat v naší firmě? Bližší informace zde: obsluha malých ČOV

Projekt Energetické úspory ve společnosti STAVOKOMPLET spol. s r.o. k nahlédnutí zde: Projekt Energetické úspory

Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje odběratele jsou předmětem ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů, zejména Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Provozovatel zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly odběratelem poskytnuty ve smlouvě o dodávce voda a odvádění a čištění odpadních vod uzavřené v souladu s § 8 odst. 6 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím zaměstnanců provozovatele. Dále mohou být osobní údaje zpřístupněny pouze osobám k tomu oprávněným zákonem. Jiným subjektům osobní údaje předávány nebudou. Držitel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz, má právo vznést námitku proti zpracování. Veškerá svá práva je nutno uplatňovat písemnou formou směrovanou na adresu provozovatele.

Chystáte se napustit bazén? Mohlo by Vás zajímat... Chystáte se napustit bazén vodou z vodovodu

Tvrdost vody v jednotlivých provozovaných obcí jsou uvedeny zde: Tvrdost vody STČ voda

Laboratorní měření (včetně hodnot dusičnanů) ve všech odběrných místech jsou v normě.

Zadejte hledaný výraz

Novinky

Chcete vědět ve o opravách nebo odstávkách vody, modernizaci vodovodní či odpadní sítě anebo vás zajímá dění v naší společnosti STAVOKOMPLET? Zde pro vás máme chronologicky řazené novinky a upozornění.


 • Váš provozovatel vodovodů a kanalizací spustil nové webové stránky Středočeská Voda.cz

  Zde se dozvíte, co Středočeská voda znamená a jak vnikla.

 • Novela zákona 634/1992

  Odběratel má dle § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vyplývajícího ze smlouvy. Dle § 20e písm. d) téhož zákona je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), na kterou se odběratel může v takovém případě obrátit.

 • Tvrdost vody (její hodnoty) v obcích a MČ provozovaných 1. Vodohospodářskou společností

  Webové stránky Středočeské vody budeme postupně rozšiřovat o další obce a městské části, kde působí naše sesterská 1. Vodohospodářská společnost. Týká se to odběrných míst jako MČ Praha - Suchdol, Statenice nebo Horoměřice. Pro naše odběratele v těchto místech jsme připravili podrobný přehled, který se týká tvrdosti vody. Více o tomto parametru, včetně výsledků měření, si můžete přečíst v tomto článku.

 • SKORKOV

  Proč využívat veřejný vodovod? I kvůli kvalitě vody, jako v obci Skorkov

  Od počátku roku 2014 Otradovice, Podbrahy i Skorkov zásobovány pitnou vodou z veřejného vodovodu. Zemní vodojem nad obcí Skorkov, stejně jako vodovodní řad, jsou ve správě provozovatele společnosti STAVOKOMPLET spol. s r.o.

 • Tvrdost vody (její hodnoty) v městech a obcích provozovaných společností Stavokomplet

  Jaká je tvrdost vody, která vám teče z kohoutku? A jak je tvrdost důležitá pro myčky nádobí? Za STAVOKOMPLET dáváme ze zdravotního hlediska přednost spíše vodě tvrdší, ale i růst tvrdosti je prospěšný jen do určité míry. Optimální tvrdost pitné vody je uvedena ve vyhlášce pro pitnou vodu. Ale pozor! Neexistuje žádný důkaz, že by zvýšená tvrdost u pitné vody byla příčinou nepříznivých zdravotních účinků na člověka. V článku najdete výsledky posledního měření tvrdosti v jednotlivých obcích, kde se staráme o provoz vodovodů.