• ZAJIŠŤUJEME KOMPLETNÍ PROVOZ KANALIZACÍ
    A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

  • DODÁVÁME PITNOU VODU DO VÍCE NEŽ 50 MĚST A OBCÍ

  • ANI JEDEN DEN BEZ VODY

  • PEČUJEME O KRAJINU, KTERÁ JE ZDROJEM PITNÉ VODY

Vážení odběratelé obce Chýně, obracíme se na Vás s žádostí a prosbou o šetrné užívání vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Neprovádějte závlahy zahrad a napouštění bazénů vodou z vodovodního řadu.

Současné počasí je příčinou nedostatečného doplňování zdrojů pitné vody, hrozí omezování plynulé dodávky vody do Vašich nemovitostí.

Prosíme odběratele, aby se taktéž předzásobili vodou.

Děkujeme za pochopení

Chýně
Vážení odběratelé, dne 28.5.2017 jste mohli zaznamenat v některých částech obce problémy s dodávkou vody. Za zmíněné problémy může především mimořádně vysoký odběr vody v celé vodárenské soustavě v okolí Prahy a na ně napojených lokalit včetně obce Chýně. V kombinaci několika faktorů od mimořádně teplého počasí, sucha až po samostatnou situaci s omezenou kapacitou vodovodu v Chýni i vodárenské soustavy okolí Prahy není technicky možné za mimořádných podmínek zásobit obec vodou. Bohužel do doby výstavby vodojemu v Chýni, kterou zajišťuje obec, není možné reagovat na nedostatečné množství vody dodávané z centrální sítě. V krátkém časovém horizontu obec připravila zokruhování části vodovodní sítě, které doplní potřebu vody v problematických výše položených lokalitách obce.
Jako provozovatel vodovodu obce nejsme schopni situaci s dodávkou vody ovlivnit a to i přes to, že v průběhu celého roku provádíme veškeré technické a administrativní opatření, aby se současná situace nezhoršila.
Doporučujeme Vám předzásobit se vodou zvláště v současných mimořádně teplých dnech.
Děkujeme všem odběratelům za pochopení a omlouváme se za vzniklé potíže

 

Přišimasy, Horka, Skřivany, Hradešín
Vážení zákazníci, obracíme se na Vás s žádostí a prosbou o šetrné užívání vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.
Omezte prosím závlahy z vodovodu pro veřejnou potřebu stejně jako napouštění bazénů.
Současné počasí je příčinou nedostatečného doplňování zdrojů pitné vody, hrozí omezování plynulé dodávky vody do Vašich nemovitostí.
Děkujeme  za pochopení a spolupráci

Skorkov, Podbrahy, Otradovice
z důvodu opravy svodného řadu ve dnech 10.4.2017-30.6.2017 bude obecní vodovod zásobován ze záložního zdroje.

Z důvodu opožděného předání svodného řadu a jeho následného proplachování bude dodávka pitné vody ze záložního zdroje prodloužena do 31. 7. 2017
Více informací zde:
Opatření Otradovice, Podbrahy, Skorkov

Tvrdost vody v jednotlivých provozovaných obcí jsou uvedeny zde: Tvrdost vody STČ voda

Laboratorní měření (včetně hodnot dusičnanů) ve všech odběrných místech jsou v normě.

Zadejte hledaný výraz

Pomáháme

Aktivně spolupracujeme se sdruženími, spolky a organizátory akcí v městech a obcích Středních Čech. Přes omezené možnosti se snažíme pokrýt široké spektrum lidských činností. Některé naše aktivity jsou jednorázového charakteru, jiné jsou dlouhodobého, či mají určitou pravidelnost.

Děti jsou hlavním tématem našich sponzorských a propagačních aktivit. Zúčastňujeme se v různých podobách sportovně kulturních akcí, jako jsou dětské dny v námi provozovaných obcích. Ať už to jsou peněžité dary určené k pořízení cen dětem či zajištění vlastní odměny pro děti. V minulosti jsme se spolupodíleli na bezpečnostně preventivních akcích pro děti, v současnosti jsme zaměřeni na bezpečný pohyb dětí na komunikacích – předáváme, především do mateřských škol, dětské reflexní vesty.

Holky ve vestě

Finančním příspěvkem pomáháme pokrýt náklady spojené s provozem letních dětských táborů – např. Letní dětský tábor pořádaný Obcí Skorkov. Naše aktivity lze spojit s činností dětského domu a mládeže ve Staré Boleslavi, dětských sportovních klubů, např. KV Kondor a Sportovní klub Skeleton Brandýs nad Labem, dále pak FC Stará Boleslav, FC Brandýs nad Labem, TJ Sokol Zápy, Basketbalový klub Brandýs n.L., TJ Sokol Otradovice.

Sponzorujeme pořádání kulturních vystoupení pořádaných agenturou Pet-Art na brandýském zámku. Pravidelně se zúčastňujeme pořádání kulturních akcí spojených s koncem roku v Lysé nad Labem. Spolupodíleli jsme se zajištění kulturních a vzdělávacích akcí v obcích Nedomice, Dřísy, Zápy. Přispíváme na vybrané společenské akce v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi.

Jednorázovým poskytnutím našich zařízení se nám podařilo pomoci při akcích zastřešovaných skauty – doprava zázemí pro letní skautské tábory, mimořádnými dary jsme pomohli při zajištění akcí pořádaných sbory dobrovolných hasičů v obcích jako například Skorkov a Bříství.

Podporujeme aktivity sdružení MAS Polabí, o.s.p. související především s propagací vodárenství v regionu Polabí.

Zároveň se zaměřujeme na zdravotně znevýhodněné spoluobčany. Stali jsme se na několik let spoluprovozovateli asistenční ho vozu Azylového domu pro matku a dítě sv. Gerarda. Podíleli jsme se také na realizaci projektu zrakově postižených dětí Nadace Leontinka.

Hrdě se hlásíme k dlouholeté spolupráci s poskytovatelem sociálních služeb Vyšší Hrádek, která se později přesunula do chráněné dílny, dnes známé jako sociálně terapeutická dílna Ateliér šestej smysl Stará Boleslav.

Dovedové (2 of 7)