• ZAJIŠŤUJEME KOMPLETNÍ PROVOZ KANALIZACÍ
  A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

 • DODÁVÁME PITNOU VODU DO VÍCE NEŽ 50 MĚST A OBCÍ

 • ANI JEDEN DEN BEZ VODY

 • PEČUJEME O KRAJINU, KTERÁ JE ZDROJEM PITNÉ VODY

Zadejte hledaný výraz

Proč využívat veřejný vodovod? I kvůli kvalitě vody, jako v obci Skorkov

Od počátku roku 2014 Otradovice, Podbrahy i Skorkov zásobovány pitnou vodou z veřejného vodovodu. Zemní vodojem nad obcí Skorkov, stejně jako vodovodní řad, jsou ve správě provozovatele společnosti STAVOKOMPLET spol. s r.o.

Vybudování vodovodu pro veřejnou potřebu mělo a má jediný cíl – zásobovat obyvatele obcí kvalitní pitnou vodou a tím ochránit jejich zdraví. To se naplno projevilo právě letos v létě, kdy řada soukromých studní vyschla, anebo v nich i s ohledem na extrémní klimatické podmínky poklesla kvalita vody. A to často na úroveň neslučitelnou s užíváním vody pro konzumaci. Na rozdíl od vody z veřejného vodovodu, která si uchovala svou kvalitu i v nejsušším období.

Rozhodnutí a vlastní realizaci veřejného vodovodu předcházelo prostudování nejrůznějších studií a publikací zabývajících se touto problematikou. A také zmapování situace v obcích s podobnými geografickými a životními podmínkami.

Zmíněná kvalita vody ve studních byla jedním z vodítek, zda přistoupit k započetí výstavby vodovodu. Z tohoto důvodu bylo již v roce 2009 provedeno několik laboratorních zkoušek v akreditované zkušebně Vodní zdroje GLS Praha a.s. ze studní v obci Skorkov.

Všech sedm odběrů vykazovalo zvýšené až neměřitelné hodnoty sledovaných mikrobiologických ukazatelů, jako jsou koliformní bakterie, Escherichia coli, dále pak počty kolonií při teplotě 22 a 36 ̊C. Ani jeden ze vzorků nesplňoval parametry pitné vody. Ostatně, i vy z médií jistě víte, že výskyt právě těchto bakterií může vést při vyšší koncentraci ke zdravotním problémům, a to nejen u kojenců a malých dětí.

Charakteristika mikrobiologických parametrů

Escherichia coli Její přítomnost ve vodě indikuje čerstvé fekální znečištění, kontaminovaná voda není pitná. Může způsobovat zdravotní problémy, např. infekce trávicího a urogenitálního systému.
Koliformní bakterie Jejich přítomnost ve vodě naznačuje kontaminaci nebo rozvoj bakterií v rozvodu vody. Skupina zahrnuje i výše zmíněný druh Escerichia coli.
Počet kolonií pří 22°C a 36°C Indikují celkové bakteriologické znečištění vody. Malé množství se ve vodě běžně vyskytuje, nesmí však překročit dané limity.

 

V České republice je zásobováno pitnou vodou z veřejného vodovodu přibližně 90 % obyvatel. Vnímáme to jako důkaz stupně rozvoje společnosti a kvality života. Zbývajících deset procent jsou domácnosti, které nemohou či nechtějí být napojeny na veřejnou vodovodní síť, využívají studnu jako jediný zdroj (pitné) vody.

Protože je kvalita studniční vody a dodávka vody z veřejného vodovodu častým diskusním tématem nejen obyvatel obcí Otradovice, Podbrahy, Skorkov, zajistil na počátku září letošního roku OÚ spolu s provozovatelem vodovodu sedm krácených rozborů v akreditované laboratoři ALS Czech Republic, s.r.o., a to dva v Otradovicích, jeden v Podbrahách a čtyři ve Skorkově. Ani těchto sedm vzorků nevyhovělo alespoň v jednom ze čtyř sledovaných mikrobiologických parametrů.

Mikrobiologické parametry – přehled vzorků dle obcí

Obec Mikro. kult. při 22 ̊C Limit max. 200 KTJ/ml Mikro. kult. při 36 ̊C Limit 40 KTJ/ml Escherichia coli Limit 0 KTJ/100ml Koliformní bakterie Limit 0 KTJ/100ml
Otradovice 54 30 0 8
Otradovice 150 65 0 0
Podbrahy 130 40 2 42
Skorkov 110 65 2 35
Skorkov 210 170 0 28
Skorkov 180 83 0 33
Skorkov 520 360 0 8

 

V případě využívání studní jako jediného zdroje pitné vody je hygieniky doporučováno provést alespoň dvakrát ročně základní laboratorní rozbor kvality vody a posouzení zdravotních rizik, tzv. krácený rozbor pitné vody podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Seznam zkušebních laboratoří akreditovaných ČIA lze nalézt na internetu nebo se lze obrátit na OÚ či provozovatele vodovodu, kde Vám bude doporučena některá z laboratoří.

Voda z vodovodu pro veřejnou potřebu je soustavně kontrolována v akreditovaných zkušebních laboratořích. O výsledcích jsou odběratelé informováni na internetových stránkách provozovatele a vlastní rozbory jsou v případě požadavku zákazníka k nahlédnutí u provozovatele vodovodu. V případě jakéhokoliv problému provozovatel okamžitě přijímá patřičná opatření. Především se tak ale děje ihned po laboratorním vzorkování.

Přirozeně, privátní studny či jiné vodní rezervoáry jsou cestou k udržitelnému hospodaření, zahradničení, často v napojení na srážkovou vodu. Avšak, jak laboratorní testy dokazují, není na místě spoléhat se na ně jako na jediný zdroj vody pitné.

Povinnost napojit se na vodovod pro veřejnou potřebu není (proti povinnosti napojení na veřejnou kanalizaci) zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu nijak upraveno. Záleží proto na každém z vás, jaký zdroj pitné vody si vyberete. Jen velmi prosíme, abyste vzali v úvahu všechny shora uvedené aspekty a související zdravotní rizika. Což platí pro vás, ale samozřejmě i pro vaše nejbližší.

Děkujeme Vám za čas, který jste věnovali naší informaci, a přejeme vše dobré.

 

Miloš Honzák,                                                                               Ing. Martin Aleš,

starosta obce Otradovice, Podbrahy, Skorkov                        vedoucí OZ VaK STAVOKOMPLET spol. s r.o.

Comments are closed here.


Aktuality a novinky

 • SOVAK: Kvalita pitné vody

  SOVAK ČR stanovil v rámci nastavené Komunikační strategie pro rok 2021 celooborová témata, která ve spolupráci se svými řádnými členy bude prezentovat široké veřejnosti. Prvním tématem je Kvalita vody. Kvalita pitné vody SOVAK

 • Nepodceňujte kapající kohoutek nebo protékající WC

  1000 litrů je 1m3

  Kontrolujete ve Vašem vyúčtování množství spotřebované vody? Porovnáváte konečný stav měřidla uvedený na faktuře se skutečností? Víte, jak prověřit, nemáte-li únik vody v domácnosti? Pokud jste na všechny tři otázky odpověděli ano, děkujeme Vám za Váš zájem o naši službu – dodávku vody z vodovodů pro veřejnou potřebu.

  Množství spotřebované vody může ovlivnit mnoho faktorů. Dovolte nám, abychom Vám některé z nich připomněli. Zbytečně vodou neplýtvejte, používejte sprchu místo klasické koupele ve vaně, sprchování zbytečně neprodlužujte, vypínejte přívod vody, když ji zrovna nepoužíváte. Nainstalujte si WC s volbou množství spláchnuté vody, neumývejte nádobí pod tekoucí vodou. Zalévejte zahrádky vodou z jiných zdrojů. Jednoduchým způsobem proveďte kontrolu vnitřních rozvodů vody v domácnosti….. (V době, kdy nepoužíváte spotřebiče, co využívají vodu, obvykle ve večerních hodinách či brzo ráno, zkontrolujte vodoměr, zdali nevykazuje odběr vody. Pokud se vodoměr točí, pak dochází, k možná i nechtěnému, odběru vody). Když opouštíte nemovitost na delší dobu, uzavřete hlavní přívod vody, předejdete možným haváriím nebo únikům vody. Nepodceňujte kapající kohoutek vodovodní baterie ani protékající splachovač WC. I zdánlivě malý, téměř neviditelný proud vody tekoucí po míse dokáže navýšit Vaše vyúčtování i několikanásobně!

  Únik vody

  Pitná voda je nenahraditelnou surovinou, važme si jí a zbytečně jí neplýtvejme.

 • Toaleta není odpadkový koš aneb co Vám může zdražit stočné?

  Každodenní součástí základních osobních hygienických potřeb je použití toalety......

  Více si můžete přečíst zde: SOVAK ČR Toalety nejsou odpadkové koše

 • Přijímáme nové kolegy

  Stavební dělníky

  strojníky

  řidiče sk. C (C+E)

  Více informací osobně na Královická 251, Brandýs nad Labem nebo na tel. 326 905 698.

 • Bezpečnost našich zákazníků

  Bezpečnost našich zákazníků

  díky komunikaci našich zákazníků se zákaznickým oddělením jsme zjistili, že se občas naši odběratelé a jejich rodinní příslušníci dostanou do přímého kontaktu s podvodníky, vydávajícími se za zaměstnance naší společnosti. Tito se pokoušejí dostat do domů a bytů pod různými záminkami, ať už jako odečtová služba vodoměru, či kontrola vodoměru, rozvodů vody nebo revize vodovodní a kanalizační přípojky.

  Všichni naši zaměstnanci, kteří vstupují do přímého kontaktu s odběrateli (pořizují odečet měřidla, zajišťují opravy nebo revize, přicházejí na místní šetření) jsou obvykle v pracovním oděvu označeném logem společnosti – provozovatele či logem Středočeská voda. A především - mají průkaz zaměstnance, na kterém je umístěna fotografie a evidenční číslo zaměstnance. Zároveň je zde uvedeno telefonní číslo na zákaznické oddělení společnosti. Na tomto telefonním čísle si můžete ověřit (po zadání evidenčního čísla uvedeného na průkazu) pravost dokladu. Také vozidla a stroje, s nimiž disponují naši zaměstnanci, mají většinou firemní označení.

  Zajištění plynulé dodávky pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění a čištění odpadní vody z Vašich nemovitostí je naším prvořadým úkolem. Jsme si vědomi skutečnosti, že naši pracovníci jsou často nuceni vstupovat do soukromých prostor zákazníka. Přes snahu respektovat právo na soukromí vznikají situace, kdy je zapotřebí vzájemné spolupráce odběratele a provozovatele, za kterou Vám upřímně děkujeme.