• ZAJIŠŤUJEME KOMPLETNÍ PROVOZ KANALIZACÍ
  A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

 • DODÁVÁME PITNOU VODU DO VÍCE NEŽ 50 MĚST A OBCÍ

 • ANI JEDEN DEN BEZ VODY

 • PEČUJEME O KRAJINU, KTERÁ JE ZDROJEM PITNÉ VODY

Kostelec n.L. 12.10.2022 - přerušení dodávky vody. Bližší informace zde: odstávka

Kostelec n.L. 10.10.2022 - přerušení dodávky vody. Bližší informace zde: odstávka

Lysá nad Labem 11.10.2022 - přerušení dodávky vody. Bližší informace zde: odstávka

Přišimasy, Hradešín 23.9.2022 - vyčerpaná kapacita vodního zdroje zde:

Více

Vážení odběratelé, informujeme Vás, že s ohledem na současnou vyčerpanou kapacitu vodního zdroje, o které jsme opakovaně v minulosti informovali, dochází ke kritické situaci a je velmi pravděpodobné, že vlivem nedostatku vody ve vodním zdroji, z důvodu klimatických podmínek a nezmenšujících se odběrů vody do obcí, dojde v následujících dnech k omezení dodávky vody z vodojemu. S ohledem na technické řešení vodojemu nepoteče voda pro obec Hradešín a horní tlakové pásmo obce Přišimasy (okolí VDJ), kde voda je čerpána z vodojemu tlakovou stanicí, která se při nedostatku vody automaticky odstaví, aby nedošlo k jejímu poškození. Do obce Přišimasy teče voda samospádem (gravitačně) a v případě úplného vyčerpání vody ve vodojemu nepoteče voda ani v obci Přišimasy.

 

Postřižín - žádost o samoodečty

Lysá nad Labem 17.08.2022 - zahájení provozu automatické tlakové stanice v intenzifikovaném vodojemu (navýšení tlaku) - týkající se ulic: Jaromírovy sady, Lom, Rybízová, Jahodová, Ve Skále, Ke Skále, část ulic Sadová a Komenského, více zde: VDJ-tlak-Lysa

Přišimasy, Horka, Skřivany, Hradešín 1.7. - 30.9.2022: Opatření obecné povahy - omezení užívání pitné vody:          Vyhláška 2022

Postřižín - přijmeme pracovníka odečtové služby pro čtvrtletní pořizování odečtů vodoměrů.
V případě zájmu volejte na tel. č. 702 094 522.

Přišimasy, Hradešín 17.6.2022: Výzva k šetření vodou.
Z důvodu dlouhotrvajícího sucha žádáme všechny odběratele o omezení spotřeby vody z veřejného vodovodu na nezbytně nutné minimum. Hrozí omezení - "přerušení" dodávky vody! Pro závlahy a napouštění bazénů prosíme používejte vodu z jiných zdrojů (studna, dešťovka). Děkujeme Vám za pochopení.

Lysá nad Labem - výpadky dodávky vody

Více

V souvislosti se stavbou intenzifikace VDJ a při přepojování nové akumulační komory na stávající vodovodní síť a současně z důvodu klimatických podmínek a mimořádných odběrů na vodovodní síti Lysá nad Labem dochází k výpadkům dodávky vody ve výše položených částech města. Na odstranění se nepřetržitě pracuje. Žádáme odběratele, aby v současné době omezili napouštění bazénů a závlahy.
Omlouváme se za vzniklé potíže.

Tvrdost vody v námi provozovaných obcích: Stavokomplet-Trvdost-vody-prepocet   1.-VHS-Trvdost-vody-a-prepocet

Středokluky Běloky, posunutí vyúčtování za vodné stočné:
Vážení odběratelé, z důvodu pozdního předání neúplných informací o odběrních místech od předchozího provozovatele, jsme nuceni posunout fakturaci vodného a stočného na další fakturační období, tj. na konec června 2022. Fakturace bude až na výjimky provedena za období leden-červen 2022. Faktury budou zaslány v dalším řádném termínu v červenci. Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

Středokluky, Běloky: Vážení zákazníci, v souvislosti se zahájením provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu ve Vašich obcích, si můžete na uvedených odkazech vytisknout Informační dopis Středokluky Běloky info dopis     a Podklady pro smlouvu Podklady pro smlouvu Středokluky Běloky k vyplnění.  Děkujeme Vám za spolupráci.

Lysá nad Labem - odkalení: v případě, že Vám z kohoutku vytéká kalná voda, kontaktujte prosím pracovníka VaK sítí

p. Lukáše Havelku, tel. 723749315. Děkujeme za spolupráci

Stavokomplet: Máte zájem pracovat v naší firmě? Bližší informace zde: obsluha malých ČOV

Projekt Energetické úspory ve společnosti STAVOKOMPLET spol. s r.o. k nahlédnutí zde: Projekt Energetické úspory

Informace o zpracování osobních údajů

Více

Osobní údaje odběratele jsou předmětem ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů, zejména Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Provozovatel zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly odběratelem poskytnuty ve smlouvě o dodávce voda a odvádění a čištění odpadních vod uzavřené v souladu s § 8 odst. 6 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím zaměstnanců provozovatele. Dále mohou být osobní údaje zpřístupněny pouze osobám k tomu oprávněným zákonem. Jiným subjektům osobní údaje předávány nebudou. Držitel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz, má právo vznést námitku proti zpracování. Veškerá svá práva je nutno uplatňovat písemnou formou směrovanou na adresu provozovatele.

Chystáte se napustit bazén? Mohlo by Vás zajímat... Chystáte se napustit bazén vodou z vodovodu

Zadejte hledaný výraz

Novinky


 • Bezpečnost našich zákazníků

  Bezpečnost našich zákazníků

  díky komunikaci našich zákazníků se zákaznickým oddělením jsme zjistili, že se občas naši odběratelé a jejich rodinní příslušníci dostanou do přímého kontaktu s podvodníky, vydávajícími se za zaměstnance naší společnosti. Tito se pokoušejí dostat do domů a bytů pod různými záminkami, ať už jako odečtová služba vodoměru, či kontrola vodoměru, rozvodů vody nebo revize vodovodní a kanalizační přípojky.

  Všichni naši zaměstnanci, kteří vstupují do přímého kontaktu s odběrateli (pořizují odečet měřidla, zajišťují opravy nebo revize, přicházejí na místní šetření) jsou obvykle v pracovním oděvu označeném logem společnosti – provozovatele či logem Středočeská voda. A především - mají průkaz zaměstnance, na kterém je umístěna fotografie a evidenční číslo zaměstnance. Zároveň je zde uvedeno telefonní číslo na zákaznické oddělení společnosti. Na tomto telefonním čísle si můžete ověřit (po zadání evidenčního čísla uvedeného na průkazu) pravost dokladu. Také vozidla a stroje, s nimiž disponují naši zaměstnanci, mají většinou firemní označení.

  Zajištění plynulé dodávky pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění a čištění odpadní vody z Vašich nemovitostí je naším prvořadým úkolem. Jsme si vědomi skutečnosti, že naši pracovníci jsou často nuceni vstupovat do soukromých prostor zákazníka. Přes snahu respektovat právo na soukromí vznikají situace, kdy je zapotřebí vzájemné spolupráce odběratele a provozovatele, za kterou Vám upřímně děkujeme.

 • Závlahy a zálivka vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu

  Závlahy a zálivka vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu

  obdobné problémy jako při napouštění bazénů vznikají v souvislosti se závlahami zahrad. I zde mohou platit stejná omezení jako v případě u bazénů. Doporučujeme sledovat informační kanály vlastníka sítí (bývají to většinou webové stránky nebo vývěsky OÚ, MěÚ a MČ), kde mohou být zveřejněné informace o možných omezeních.

  Často kladenou otázkou je možnost snížení množství odpadních vod o vodu, kterou odběratel spotřebuje bez vypouštění do kanalizace. Uvedené snížení upravuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v § 19 odst. 7. Jednou z prvních povinností odběratele je prokázat množství této vody, které musí být větší než 30 m3. V zákaznickém oddělení provozovatele je k dispozici formulář o snížení množství vypouštěné vody do veřejné kanalizace.

  Voda dodávaná vodovodem pro veřejnou potřebu je kvalitní voda pitná, je na zvážení každého z nás, zda k závlahám svých zahrad bude používat tuto kvalitní vodu nebo zda se rozhodne využívat jiný zdroj vody.

  Zásoby pitné vody zatím postačují naší potřebě. Věříme, že je naším společným zájmem nejen chránit zdroje pitné vody, ale také je s rozvahou a účelně využívat.

 • Napouštění bazénů

  Napouštění bazénů

  v jarním a letním období si obvykle vlastníci nemovitostí napouští bazény vodou z veřejného vodovodu.

  Suchá léta zvyšují počty těchto zákazníků. Z tohoto důvodu se provozovatelé vodovodů, ve spolupráci s vlastníky vodovodních sítí, snaží předcházet možným kolapsům v dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a mimo jiná technická opatření vydávají doporučení jak napouštět bazény.

  Dovolujeme si připomenout hlavní zásady:
  ověřte si u vlastníka sítě, není-li vyhláškou či obdobným nařízením zakázáno či omezeno napouštění bazénů,
  je-li to možné, napouštějte bazény především v nočních hodinách nebo mimo odběrní špičku
  v případě, že vodu do bazénu nelze napustit z vodovodu pro veřejnou potřebu ani z jiného domácího zdroje (např. studna), a pokud není ve Vašem okolí firma, která zajišťuje dovoz vody v cisterně, je možné - po předchozí dohodě s dobrovolnými hasiči, odkoupit vodu u provozovatele vodovodu a v určených prodejních místech ji odebrat. Množství odkoupené vody je nutno uhradit v hotovosti v zákaznickém oddělení. Na základě předloženého pokladního dokladu Vám bude voda dodána do bazénu. Upozorňujeme, že tento postup je nutné předem projednat s dobrovolnými hasiči i se zákaznickým oddělením provozovatele.

  Kvalitní pitná voda se stává drahocennou surovinou, je na zvážení každého z nás, jak zdrojem pitné vody budeme v budoucnu nakládat.

 • Středočeská Voda.cz

  Zde se dozvíte, co Středočeská voda znamená a jak vnikla.

 • Novela zákona 634/1992

  Odběratel má dle § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vyplývajícího ze smlouvy. Dle § 20e písm. d) téhož zákona je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), na kterou se odběratel může v takovém případě obrátit.