• ZAJIŠŤUJEME KOMPLETNÍ PROVOZ KANALIZACÍ
  A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

 • DODÁVÁME PITNOU VODU DO VÍCE NEŽ 50 MĚST A OBCÍ

 • ANI JEDEN DEN BEZ VODY

 • PEČUJEME O KRAJINU, KTERÁ JE ZDROJEM PITNÉ VODY

Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje odběratele jsou předmětem ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů, zejména Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Provozovatel zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly odběratelem poskytnuty ve smlouvě o dodávce voda a odvádění a čištění odpadních vod uzavřené v souladu s § 8 odst. 6 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím zaměstnanců provozovatele. Dále mohou být osobní údaje zpřístupněny pouze osobám k tomu oprávněným zákonem. Jiným subjektům osobní údaje předávány nebudou. Držitel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz, má právo vznést námitku proti zpracování. Veškerá svá práva je nutno uplatňovat písemnou formou směrovanou na adresu provozovatele.

Chystáte se napustit bazén? Mohlo by Vás zajímat... Chystáte se napustit bazén vodou z vodovodu

Havárie vodovodu v ulici k průhonu městská část Praha - Lipence

 

Vážení občané, ve středu dne 9.5. 2018 ve večerních hodinách nastala havárie na vodovodním řadu DN100, překládaném v rámci rekonstrukce této ulice.

Investorem stavby 0015, zahrnující rekonstrukce ulic K Průhonu a Na Lhotkách, obratiště Jílovišťská, je Hlavní město Praha, odbor technické vybavenosti Magistrátu hl.m.Prahy, zhotovitelem stavby je Společnost GEOSAN + POHL.

Omlouváme se stovkám lipeneckých občanů za přerušení dodávky pitné vody i přesto, že městská část nenese na havárii ani na jejím nepřiměřeně dlouhém odstranění, žádné zavinění a odpovědnost.

Nespokojenost s postupem prací i s likvidací havárií na uvedené stavbě sdělujeme účastníků stavby na kontrolních dnech stavby opakovaně.

Pro zajištění dodávek pitné vody po dobu víkendu požadujeme na zhotoviteli neprovádět práce na vodovodu od pátku do pondělí.

Veškeré zásahy do vodovodní sítě požadujeme na zhotoviteli předem konzultovat s provozovatelem a takovou dohodu, spolu se zajištěním náhradního zásobování, dát včas na vědomí vedení a úřadu městské části pro zveřejnění.

 

Za městskou část

Michal Popek, starosta                                                         Ing. M. Čížek, zást. starosty

mapy

Otradovice, Podbrahy, Skorkov - opatření voda KHS od 1. 5. 2018

Vážení zákazníci,
dovolte, abychom Vám podali detailní informace k situaci, která se týká kvality pitné vody, již pro Vaši obec dodává naše společnost STAVOKOMPLET spol. s r.o., odštěpný závod Vodovody a kanalizace.
Jak nás informovala společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. bude v období od 1. 5. 2018 do 31. 8. 2018 odstaven z provozu starý svodný řad, který je hlavním zdrojem vody pro obecní vodovod Skorkov, a to z důvodu jeho další etapy opravy v katastru obcí Tuřice a Skorkov. V této době bude použit pouze záložní zdroj vody přímo z čerpací stanice Skorkov tak, jak bylo naprojektováno a realizováno při zřizování odběru vody pro obecní vodovod Skorkov. Ve vodě z tohoto záložního zdroje je ale překračován limit Vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v parametru dusičnany. Obvyklé hodnoty dusičnanů se pohybují v rozmezí 80 - 100 mg/l.
Naše společnost, spolu se zástupci obce Skorkov, okamžitě učinila veškeré příslušné kroky k zajištění vzniklé situace. O vzniklé situaci jsme ihned jednali s příslušnými orgány a na základě rozborů dodávané vody a posudku Státního zdravotního ústavu vydala Krajská hygienická stanice Středočeského kraje (KHS) Rozhodnutí, v němž byl stanoven ukazatel dusičnanů max. 90 mg/l.
Opatření KHS v souladu s požadavky platné legislativy ukládá provozovateli povinnost informovat o tomto rozhodnutí:
„Pro přípravu stravy a nápojů kojenců minimálně do jednoho roku věku tato voda nesmí být používána. Je nežádoucí používat tuto vodu k pití (včetně přípravy stravy) u dětí ve věkové kategorii od 1 do 3,99 let a těhotných žen je vhodné spotřebu vody z vodovodu omezit a přednostně používat k pití vodu balenou nebo kvalitní vodu z jiného zdroje, u těhotných žen pokrývající nejméně dvě třetiny denní spotřeby pitné vody.“ (Rozhodnutí KHSSC 18605/2018)
Popsaná opatření by mohla i kvůli svému strohému charakteru vyvolat paniku. Nutno však podotknout, že jde o dočasnou změnu a v zásadě o preventivní kroky. Voda pro obec Skorkov byla, je a bude i nadále pravidelně kontrolována a výsledky laboratorních rozborů pečlivě vyhodnocovány.
Rádi bychom ještě připomenuli, že dodávanou pitnou vodu z veřejných zdrojů může ovlivnit několik faktorů, jako jsou kvalita surové podzemní vody, intenzivní zemědělská činnost (splachy ze zemědělské půdy a umělá hnojiva) a nízký úhrn srážek, s čímž souvisí vyšší koncentrace látek v podzemních vodách. Rádi bychom Vás informovali, že zdrojem pitné vody ve Vaší obci je voda podzemní. Dodávaná podzemní voda obsahuje složky a nutriční hodnoty, které Vaši pitnou vodu řadí mezi ty nejkvalitnější. Na rozdíl od obcí a měst, kde je zdrojem povrchová voda a kde se lze setkat se stopami léků či hormonů, ty při úpravě vody odstranit nelze. uvedené látky voda ve Skorkově nikdy neobsahovala.
Přestože dočasné nadlimitní množství dusičnanů ve vodě nebylo zapříčiněno naší společností, omlouváme se Vám všem za vzniklou situaci. Sledujte, prosím, naše internetové stránky www.stredoceskavoda.cz či internetové stránky obce Skorkov, kde budou k dispozici veškeré informace a aktuality související s touto situací.
Děkujeme za pochopení a důvěru
Skorkov rozhodnutí KHS

Šetření vodou v obci Chýně

Vážení odběratelé, obracíme se na Vás s žádostí a prosbou o šetrné užívání vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.
Neprovádějte prosím závlahy zahrad z vodovodního řadu stejně jako napouštění bazénů a podobně.
Hrozí omezování plynulé dodávky vody do Vašich nemovitostí.
Prosíme občany, aby se taktéž předzásobili vodou.
Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace

Stanoviko 1 VHS_výpadky dodávky vody (2)

Podvodné odečty a kontroly vodoměrů v Kostelci nad LabemVážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat o podvodníkovi, který se vydává za našeho zaměstnance a který údajně provádí odečet a kontrolu vodoměrů ve Vašich nemovitostech. Nereagujte prosím na tohoto člověka, případně informujte naši společnost, MěÚ, Městskou policii či Policii ČR.

Naši zaměstnanci jsou vybaveni průkazy zaměstnance naší společnosti, tento průkaz Vám na vyžádání předloží. Totožnost našich pracovníků lze ověřit také v zákaznickém oddělení tel. 702 094 522. Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci
Podvodník Kostelec

Přišimasy, Hradešín - vyčerpaný vodojem z důvodu sucha
Vážení zákazníci, z důvodu dlouhodobého sucha a nadlimitních spotřeb vody z vodovodu pro veřejnou potřebu dochází k vyčerpání kapacity vodojemu zásobujícího obce Přišimasy, Horka, Skřivany a Hradešín. Výkon vodního zdroje není schopen plně pokrýt dodávky vody v období extrémního sucha. Prosíme všechny odběratele o uvážlivé užívání vody z veřejného vodovodu. Děkujeme za pochopení,

Tvrdost vody v jednotlivých provozovaných obcí jsou uvedeny zde: Tvrdost vody STČ voda

Laboratorní měření (včetně hodnot dusičnanů) ve všech odběrných místech jsou v normě.

Zadejte hledaný výraz

Novinky

Chcete vědět ve o opravách nebo odstávkách vody, modernizaci vodovodní či odpadní sítě anebo vás zajímá dění v naší společnosti STAVOKOMPLET? Zde pro vás máme chronologicky řazené novinky a upozornění.


 • POSTŘIŽÍN

  Postřižín - kontrola vypouštění odpadních vod

  Provozovatel VaK v obci Postřižín plánuje průběžně provádět speciální technologií odhalení nelegálních nátoků dešťových vod do splaškové kanalizace

  Tato metoda kouřových testů a kamerových prohlídek odhalí nelegální napojení nemovitostí na splaškovou kanalizaci, která je v obci Postřižín výhradně určena pro odpadní splaškovou vodu z domácností. Tím, že se do splaškové kanalizace dostávají dešťové vody, vznikají problémy hlavně na čerpacích stanicích a čistírně odpadních vod, které jsou dimenzovány pouze na objem splaškových vod a ne na velké objemy vod dešťových. Důsledkem jsou zvýšené náklady na energie, opotřebení a zničení částí infrastruktury, ohrožení životního prostředí a i zničení majetků producentů. Tyto aspekty také ovlivňují cenu stočného a hospodaření obce.

  Kanalizací mohou být odpadní vody odváděny jen v míře znečištění a v množství stanoveném v Kanalizačním řádu obce Postřižín a ve smlouvě o odvádění odpadních vod.

  Upozorňujeme Vás, že porušením Kanalizačního řádu naplňujete skutkovou podstatu přestupku dle § 32 odst. 4 písm. d) zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, za který Vám může být ve správním řízení uložena pokuta až do výše 100.000,- Kč.

 • Bezpečnost našich zákazníků

  Bezpečnost našich zákazníků

  díky komunikaci našich zákazníků se zákaznickým oddělením jsme zjistili, že se občas naši odběratelé a jejich rodinní příslušníci dostanou do přímého kontaktu s podvodníky, vydávajícími se za zaměstnance naší společnosti. Tito se pokoušejí dostat do domů a bytů pod různými záminkami, ať už jako odečtová služba vodoměru, či kontrola vodoměru, rozvodů vody nebo revize vodovodní a kanalizační přípojky.

  Všichni naši zaměstnanci, kteří vstupují do přímého kontaktu s odběrateli (pořizují odečet měřidla, zajišťují opravy nebo revize, přicházejí na místní šetření) jsou obvykle v pracovním oděvu označeném logem společnosti – provozovatele či logem Středočeská voda. A především - mají průkaz zaměstnance, na kterém je umístěna fotografie a evidenční číslo zaměstnance. Zároveň je zde uvedeno telefonní číslo na zákaznické oddělení společnosti. Na tomto telefonním čísle si můžete ověřit (po zadání evidenčního čísla uvedeného na průkazu) pravost dokladu. Také vozidla a stroje, s nimiž disponují naši zaměstnanci, mají většinou firemní označení.

  Zajištění plynulé dodávky pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění a čištění odpadní vody z Vašich nemovitostí je naším prvořadým úkolem. Jsme si vědomi skutečnosti, že naši pracovníci jsou často nuceni vstupovat do soukromých prostor zákazníka. Přes snahu respektovat právo na soukromí vznikají situace, kdy je zapotřebí vzájemné spolupráce odběratele a provozovatele, za kterou Vám upřímně děkujeme.

 • Závlahy a zálivka vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu

  Závlahy a zálivka vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu

  obdobné problémy jako při napouštění bazénů vznikají v souvislosti se závlahami zahrad. I zde mohou platit stejná omezení jako v případě u bazénů. Doporučujeme sledovat informační kanály vlastníka sítí (bývají to většinou webové stránky nebo vývěsky OÚ, MěÚ a MČ), kde mohou být zveřejněné informace o možných omezeních.

  Často kladenou otázkou je možnost snížení množství odpadních vod o vodu, kterou odběratel spotřebuje bez vypouštění do kanalizace. Uvedené snížení upravuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v § 19 odst. 7. Jednou z prvních povinností odběratele je prokázat množství této vody, které musí být větší než 30 m3. V zákaznickém oddělení provozovatele je k dispozici formulář o snížení množství vypouštěné vody do veřejné kanalizace.

  Voda dodávaná vodovodem pro veřejnou potřebu je kvalitní voda pitná, je na zvážení každého z nás, zda k závlahám svých zahrad bude používat tuto kvalitní vodu nebo zda se rozhodne využívat jiný zdroj vody.

  Zásoby pitné vody zatím postačují naší potřebě. Věříme, že je naším společným zájmem nejen chránit zdroje pitné vody, ale také je s rozvahou a účelně využívat.

 • Napouštění bazénů

  Napouštění bazénů

  v jarním a letním období si obvykle vlastníci nemovitostí napouští bazény vodou z veřejného vodovodu.

  Suchá léta zvyšují počty těchto zákazníků. Z tohoto důvodu se provozovatelé vodovodů, ve spolupráci s vlastníky vodovodních sítí, snaží předcházet možným kolapsům v dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a mimo jiná technická opatření vydávají doporučení jak napouštět bazény.

  Dovolujeme si připomenout hlavní zásady:
  ověřte si u vlastníka sítě, není-li vyhláškou či obdobným nařízením zakázáno či omezeno napouštění bazénů,
  je-li to možné, napouštějte bazény především v nočních hodinách nebo mimo odběrní špičku
  v případě, že vodu do bazénu nelze napustit z vodovodu pro veřejnou potřebu ani z jiného domácího zdroje (např. studna), a pokud není ve Vašem okolí firma, která zajišťuje dovoz vody v cisterně, je možné - po předchozí dohodě s dobrovolnými hasiči, odkoupit vodu u provozovatele vodovodu a v určených prodejních místech ji odebrat. Množství odkoupené vody je nutno uhradit v hotovosti v zákaznickém oddělení. Na základě předloženého pokladního dokladu Vám bude voda dodána do bazénu. Upozorňujeme, že tento postup je nutné předem projednat s dobrovolnými hasiči i se zákaznickým oddělením provozovatele.

  Kvalitní pitná voda se stává drahocennou surovinou, je na zvážení každého z nás, jak zdrojem pitné vody budeme v budoucnu nakládat.

 • Chýně

  Chýně: dočasné omezení užívání pitné vody - veřejná vyhláška

  Vážení odběratelé,
  z důvodu nedostatku pitné vody ve vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Chýně vydává oddělení vodního hospodářství MěÚ Černošice toto dočasné omezení užívání pitné vody - veřejnou vyhlášku:   Chýně vyhláška